Akustik Nedir?

Akustik Rapor

Müzik ve ses gibi konularda akustik nedir gibi bir kavram karşımıza çıkmaktadır. Akustik, sesi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir Sıvı, katı ve gaz halde bulunan maddelerde oluşan dalgaların yayılımının yaratmış olduğu fiziksel özellikleri incelemektedir. Bu kapsamın içerinse gürültüye neden olan titreşimlerin kontrolünde dahil olarak bulunmaktadır. Akustik nedir sorusunun cevabı ve akustik ile uğraşan bilin insanları sesleri ve insanların bu esleri işitmesini incelemektedir.

Akustik Rapor Alınmasının Faydası Nedir ?

Büyük ve kalabalık yerlerde kişileri rahatsız edecek şekilde gürültüler meydana gelmektedir. Bu yerlerin haricinde de bina ve site gibi çok katlı yapılarda da gürültü kirliği adını verdiğimiz oluşumlar meydana gelmektedir. Bu kirliğin ortadan kalması için yapılan çalışmalara akustik proje çalışmaları adı verilmektedir. Akustik proje çalışmaları sürecinde de akustik rapor uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

Akustik rapor hazırlanırken belirtilmesi gerekli olan unsurlar bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak akustik rapor içerisinde çevresel olarak bulunan gürültünün düzeyi, Mekanlarda gürültüye bağlı olarak oluşan ses iletim yolları ve yapılabilecek ses yapılım limit değerleri, Servis ekipmanlarına doğrudan bağlı olarak oluşan iç gürültünün limit değeri rapor içinde bulunması gerekenlerden bir kısmı olarak bulunmaktadır.

AKUSTİK RAPOR GÖRSELLERİ

Akustik Projelerin Hayatımızdaki Önemi

Şehirleşmenin üst seviyelere ulaşması ile birlikte kişilerden ve trafikten ortaya çıkan gürültüler üst seviyelere çıkmış durumdadır. Bu gürültülerin hiçbir önlem alınmadan üst seviyelerde sürekli bizi rahatsız ettiğin, düşünmek kesinlikle çok rahatsız edici bir durumdur. Akustik projeler sayesinde çevresel olarak oluşan gürültüler en az seviyelere inmekte ve bu sayede insanlar rahat bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Günümüzde tüm yapılan tadilata aşamasındaysa ya da yeni yapılıyorsa akustik proje yaptırması zorunluluğu getirilmiştir. Akustik projelerin yapımı içinde aynı zamda sertifika sahibi olunması gerekmektedir. Çıkarılan yönetmelik dahilinde böyle bir zorunluluk getirildiği için yaptırmayan kişiler hakkında ceza yoluna gidilmektedir.

Akustik İnceleme Çalışmaları Nedir? Küm Tarafından Yapılmaktadır?

Mühendisler, akustik yardımı ile uygun sesler ile iletişim sistemlerini ve binaları tasarlayabilmektedir. Akustik sayesinde zararlı olabilecek boyuttaki yüksek seslerden koruma sağlanabilmesi mümkün olmaktadır. Akustik adına yapılan tüm çalışmaların ana temasında insanların duymak istemedikleri zararlı olan seslerin azaltılmasına yönelik olmaktadır. Akustiğin ortaya çıkış mantığına ve çalışmaların yapılma temasına bakıldığı zaman gürültüyü kontrol etmenin yolu ya da gürültü kaynağını sessiz hale çabası olarak uygulandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Yansımış olan bir sesi işitiyorsanız o sesin adı yankı ya da akistir. Kendi evinizde fazlaca rahatsız edici olan seslerin azalması için yapabileceğiniz küçük adımlar bulunmaktadır. İlk olarak geniş bir odayı uygun şekillerde döşediğiniz zaman rahatsız edici olan yankıların giderilmesini sağlayabilmeniz mümkün olacaktır.  Eve uzun boya sahip olan perdelerin asılması, döşeme koltuklarının yumuşak malzemelerden yapılmış olması yine faydalı olabilecek küçük ek tedbirler olarak mevcut bulunmaktadır.

ÖRNEK OLARAK AKUSTİK RAPOR PROJESİ

AKUSTİK RAPORU

  1. İçindekiler
  2. Genel Bilgiler 1
  3. Yapıya Ait Genel Bilgiler: 2
  4. Ses Yalıtım Sınır Değerleri: 5
  5. Akustik tasarım: 9
  6. Sonuç: 10
  7. Ekler:

 1.  Genel Bilgiler

1.1         Yönetmelik Hakkında bilgiler:

31-Mayıs-2017 tarih ve 30 082 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” te belirtilen Mimari Akustik Rapor hakkında verdiği bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Proje ve ruhsat işleri

MADDE 5 – (1) Yeni binaların inşasında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde, esaslı tadilat projelerinde, kullanım amacına ve mekan özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan bina akustiği uzmanları, yapı değerlendirme ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve sorumludur.

(5) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için proje müellifi veya akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

(6) (Değişik:RG-31/5/2018-30437) Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır ve (b) bendindeki yapılar için akustik performans belgesi düzenlenir.

  1. a) Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,
  2. b) A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.

(7) Ses yalıtımına ait detay ve çizimler ile hesap ve/veya ölçüm sonuçları, bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak akustik proje veya mimari akustik raporu dahilinde, yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatı almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki mimari proje ve tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye teslim edilir.

2.  Yapıya Ait Genel Bilgiler:

2.1         Adres  Bilgileri:

Şekil 1 Vaziyet planı

Şekil 2 Genel görünüş

Şekil 3 Kat planı

3.  Ses Yalıtım Sınır Değerleri:

31-Mayıs-2017 tarih ve 30 082 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” teTablo 3.1. Çeşitli bina ve mekan işlevlerine bağlı gürültüye hassasiyet/gürültülülük dereceleri, Tablo 3.2. Dış gürültü düzeylerine ve alıcı odası hassasiyet derecesine göre sağlanacak en düşük ses yalıtım değerleri, Tablo 3.3. Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri , Tablo 3.4. Farklı bina tiplerinde komşu hacimler arasında sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri, Tablo 3.5 Farklı bina tiplerinde kaynak odası döşemelerinde sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri, Tablo 4.1. Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, Tablo 5.2. Diğer tesisat ve servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü 0düzeyleri, aşağıda verilmiştir.

EK-2. GÜRÜLTÜYE KARŞI HASSASİYETİN VE GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİNİN BELİRLEMESİ

Tablo 3.1. Çeşitli bina ve mekan işlevlerine bağlı gürültüye hassasiyet/gürültülülük dereceleri

BİNA ÖLÇEĞİNDE MEKAN ÖLÇEĞİNDE
BİNA İŞLEVİ KAYNAK OLMASI DURUMU ALICI OLMASI

DURUMU

MEKAN KAYNAK OLMASI DURUMU ALICI OLMASI DURUMU
Gürültülülük Derecesi Hassasiyet Derecesi Gürültülülük Derecesi Hassasiyet Derecesi
Konutlar OG I Yatak Odaları OG I
Yaşam Alanları OG II
Mutfaklar /Banyo OG III
Sirkülasyon Alanları1 OG III
Teknik Merkezler YG III
I - Gürültüye karşı çok hassas bina ve kullanım YG - Yüksek düzeyli gürültü üretimi
II - Gürültüye karşı hassas bina ve kullanım OG - Orta düzeyli gürültü üretimi
III - Gürültüye karşı az hassas bina ve kullanım DG - Düşük düzeyli gürültü üretimi

 Tablo 3.2. Dış gürültü düzeylerine ve alıcı odası hassasiyet derecesine göre sağlanacak en düşük ses yalıtım değerleri (DnT,A,tr1,2, dB)  

ALICI ODASI HASSASİYET AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3,4
A B C D E F
I Lgag-14 Lgag-18 Lgag-22 Lgag-26 Lgag-30 Lgag-34
II Lgag-17 Lgag-21 Lgag-25 Lgag-29 Lgag-33 Lgag-37
III Lgag-20 Lgag-24 Lgag-28 Lgag-32 Lgag-36 Lgag-40

 1 DnT,A,tr = D2m,nT,w +Ctr

2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda D2m,nT,50 = D2m,nT,w +Ctr,50-3150 değeri de kullanılabilmektedir.

3 Lgag değerleri binanın en az 2m uzağında ölçülen, cephe yansımaları hariç düzeylerdir.

4 A, B, C, D sınıfları için bu tablodaki değerlerin yanı sıra ses yalıtım değerinin en düşük 30 dB olması kriteri aranacaktır.

 Tablo 3.3. Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri (L'nT,w1, dB)

KAYNAK ODASI
GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİ
AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 2
A B C D E F
Yüksek Seviye Gürültü (YG) 40 44 48 52 56 60
Orta Seviye Gürültü (OG) 46 50 54 58 62 66
Düşük Seviye Gürültü (DG) 50 54 58 62 66 70

1 14 üncü maddede belirtilen durumlarda L'nT,50 = L'nT,w + CI, 50-2500 değeri de kullanılabilmektedir. Bu durumda sınır değerler 4 dB artırılacaktır.

2 Konut yapılarında bağımsız birimler içindeki bölme elemanları için Tablo 3.5 kullanılacaktır.

 Tablo 3.4.Farklı bina tiplerinde komşu hacimler arasında sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (DnT,A1,2, dB)

Bina İşlevi KOMŞULUK İLİŞKİSİ AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3
Kaynak Odası Alıcı Odası A B C D E F
KONUT BİNALARI Ticari işletme

Teknik Merkez

Bağımsız birim 68 64 58 54 50 46
Bağımsız birim

Ortak alan

Bağımsız birim

Ortak alan

62 58 52 48 44 40
Yatak Odası

Yaşam Alanları Mutfak / Banyo

Aynı bağımsız birimde bulunan;

Yatak Odası

Yaşam Alanları

54 50 44 40 36 32

1 DnT,A = DnT,w +C

2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda DnT,50 = DnT,w +C50-3150 değeri de kullanılabilmektedir.

3 Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değerinin Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) 14 dB düşük olmasına izin verilir. 

 Tablo 3.5 Farklı bina tiplerinde kaynak odası döşemelerinde sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri (L'nT,w1, dB) 

Bina İşlevi  KOMŞULUK İLİŞKİSİ AKUSTİK PERFORMANS SINIFI
Kaynak Odası (üst kat) A B C D E F
KONUT BİNALARI Bağımsız birim

Ortak alan

46 50 54 58 62 66
Ticari işletme

Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı

40 44 48 52 56 60
Aynı bağımsız birime ait mekanlar arası döşemeler 54 58 62 66 70 74

114 üncü maddede belirtilen durumlarda L1nT,50 = L1nT,w + CI,50-2500 değeri de kullanılabilmektedir 

Tablo 4.1. Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, dB 

BİNA İŞLEVİ MEKAN  

ZAMAN DİLİMİ

 

Gece: 23.00 – 07.00

Akşam: 19.00 – 23.00

Gündüz: 07.00-19.00

İç gürültü düzeyi,LAeq1
AKUSTİK PERFORMANS SINIFI
A B C D E F
Konut Binaları Yatak Odaları Gece 26 30 34 38 42 46
Yaşam Alanları 24 saat 31 35 39 43 47 51
Mutfaklar 24 saat 31 35 39 43 47 51

 Tablo 5.2. Diğer tesisat ve servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri,  

ALICI VE GÜRÜLTÜ KAYNAĞI Servis ekipmanı gürültü düzeyi,LAF,max,nT
AKUSTİK PERFORMANS SINIFI
A B C D E F
Kesikli gürültüye sahip servis ekipmanları 26 30 34 38 42 46

4.  Akustik Tasarım:

Dış ortam gürültüsü 55 dB olarak ölçülmüştür.

Tablo 4.1  Akustik performans hesabı

ALICI ODASI HASSASİYET AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3,4
A B C D E F
I Lgag-14 Lgag-18 65-22=43 Lgag-26 Lgag-30 Lgag-34
II Lgag-17 Lgag-21 65-25=40 Lgag-29 Lgag-33 Lgag-37
III Lgag-20 Lgag-24 65-28=37 Lgag-32 Lgag-36 Lgag-40

Akustik tasarım hesabı KS –Sound InsulationCalkulator V.5.11 ( Kalksanstein) ile yapılmış ve sonuçlar eklerde verilmiştir.

Kullanılan malzemeler:

Tablo 4.1  İç Duvar

İÇ DUVAR cm kütle kg/m3
İç Sıva 1 1600
Tuğla –Gazbeton 10 595
İç Sıva 1 1600

Tablo 4.2  Dış Duvar

DIŞ DUVAR cm kütle kg/m3
Dış Sıva 1 1000
Taş yünü 5 100
Sıva 0,05 1000
Tuğla 20 640
İç Sıva 1 1600

Tablo 4.3  Komşu Duvar

İÇ DUVAR cm kütle kg/m3
İç Sıva 1 1600
Tuğla 20 640
İç Sıva 1 1600

Tablo 4.4  Döşeme

Döşeme cm kütle kg/m3
Parke 1 850
Şap 3.5 1600
Plak 12 2400
Sıva 2 1600

Tablo 4.5 Pencereler

Camlar
Akustik Lamine Cam 4+10+4 41dB(A)

Olarak hesaplanmıştır

5.  Sonuç:

Hesaplanan sonuçlar C sınıfı bina değerleri ile karşılaştırıldığında bu binanın C Sınıfı yalıtım değerlerini karşıladığı görülmüştür. 

Tablo 5.1 Uygunluk tablosu

Hesaplanan Sınır Değer C Sınıfı Uygunluk
Dış Duvar Salon 42,4 >40 Uygun
Dış Duvar Yaşam .Odası 42,3 >40 Uygun
Dış Duvar YO 1 47,5 >43 Uygun
Dış Duvar EYO 43,3 >43 Uygun
Dış Duvar YO 2 47,2 >43 Uygun
Komşu Duvar 53,5 >52 Uygun
Kat Arası  Darbe 47,7 <52 Uygun

Akustik Uzman Kimdir ?

NOT: Tüm yüzer döşeme bağlantıları akustik bağlantı, camlar akustik lamine olacaktır.  Farklı ihtiyaçlarınızda bile çekinmeden bizleri arayarak sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlerin taleplerinizi dinleyerek en ideal ölçüde ihtiyaçlarınız karşılanır. Profesyonel uzmanlarımız bütün hesaplamaları yaparak sizlerin bu beklentisini karşılamaktadır.